Gh’è ‘n pesciu palla

E au postu do Pesciu palla, a moea l’è vegnoua a galla…

Intu mezu du mä
Gh’è ‘n pesciu tundu
Che quandu u vedde ë brûtte
U va ‘nsciù fundu
Intu mezu du mä
Gh’è ‘n pesciu palla
Che quandu u vedde ë belle
U vegne a galla.

Traduzione in italiano dal genovese.
In mezzo al mare c’e un pesce tondo
che quando vede le brutte va sul fondo
in mezzo al mare c’è un pesce palla
che quando vede le belle viene a galla

Cit. da Sinan Capudan Pascià (album Creuza de ma del 1984) di Fabrizio De André.

In copertina: pesce luna al largo del mare di Deiva Marina (SP). Foto di Mauro.